środa, 3 września 2014

O stosunku służbowym i danych osobowych, czyli znowu czegoś nie rozumiem

Nie zauważyłem (na szczęście ma się znajomych), ale "Rzeczpospolita" parę dni temu (20.08) napisała: "Powstanie centralna lista biegłych sądowych. O jej poszerzeniu o ekspertów 
z nowych dziedzin zdecyduje minister sprawiedliwości". Otóż ja nie wiem: niby jakim prawem? Jaki akt prawny pozwala ministrowi na prowadzenie takiej listy, czy decydowanie kto na nią jest wpisany? Może minister chce zmienić własne rozporządzenie (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych Dz. U. Nr 15, poz. 133), pytanie tylko jaka jest ewentualnie delegacja ustawowa pozwalająca ministrowi na powoływanie biegłych? Bo dotychczasowe powołane rozporządzenie działa w myśl art 157 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070), który explicite w paragrafie pierwszym mówi, że "Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę". Wydaje się więc, że bez zmiany ustawy nie obejdzie. 
Ano poszukałem i rzeczywiście zmiana ustawy się szykuje http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-75-14 a w niej (w zmianie) jest projekt artykułów 175a i 175b taki:
 
 Art. 175a. § 1. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe:

1)     sędziów i sędziów w stanie spoczynku,

2)  referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów zawodowych, urzędników oraz innych pracowników sądów,

3)     biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,

4)     kandydatów na stanowiska określone w pkt 1 i 2

– w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw pracodawcy wynikających ze stosunku pracy bądź innych stosunków służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów.

§ 2. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane stron, pełnomocników uczestników postępowań sądowych i innych osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, zawarte w centralnych systemach teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe lub sądy, w celach określonych w art. 175c § 1, oraz w rejestrach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, w zakresie czasowym niezbędnym do realizacji zadań wymienionych w art. 175c § 1 ustawy.

§ 3. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemów teleinformatycznych służących przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 1 i 2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 1 i 2, art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) nie stosuje się.

§ 4. Minister Sprawiedliwości ma dostęp do centralnych baz danych sądów i sądowych systemów informatycznych w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie.

Art. 175b. Prezes sądu apelacyjnego i prezes sądu okręgowego przetwarzają dane osobowe:

1)     sędziów i sędziów w stanie spoczynku,

2)  referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów zawodowych, urzędników oraz innych pracowników sądów,

3)     biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,

4)     kandydatów na stanowiska określone w pkt 1 i 2

– w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw wynikających ze stosunków służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów.


Otóż ja dalej nie rozumiem, jak z powyższego (nawet jeśli zostanie uchwalone) może wynikać decydowanie, kto na listę jest wpisany, ani również bardziej nie rozumiem co to jest "w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw pracodawcy wynikających ze stosunku pracy bądź innych stosunków służbowych lub realizacji zadań z zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów". Otóż biegłego z sądem nie łączy stosunek pracy (co oczywiste) ani - jak się wydaje - stosunek służbowy (Postanowienie NSA z 12 lipca 2004 GZ 27/04). Nie bardzo też widzi mi się, żeby można było mówić o "realizacji zadań z zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów" z tej przyczyny, że biegli nie prowadzą działalności administracyjnej sądów (i owszem decyzja o wpisaniu na listę biegłych jest zapewne decyzją administracyjną Prezesa Sądu Okręgowego jako organu tegoż Sądu) ale jako żywo prowadzenie centralnej listy biegłych nie wynika w żaden sposób z realizacji zadań nadzoru: jakoś do tej pory nadzór zdaje się być, a centralnej listy nie ma. No więc znowu czegoś nie rozumiem, poproszę o wyjaśnienie, jeśli ktoś rozumie więcej ode mnie.

wtorek, 2 września 2014

Monografia - updateNa dziś statystyki pokazują 106 pobrań (Academia.edu - 18, Researchgate - 63, Google Play - 25), jak na liczbę biegłych informatyków w Polsce (zapewne około 200-300 osób) to nieźle, jak na liczbę prawników - zatrważająco mało. Polećcie znajomym prawnikom (w zasadzie pisze się po to, żeby było napisane, ale miło też jeśli ktoś przeczyta...). Jest jeszcze Google Books, ale ono ma niedziałające statystyki (tak napisali w mailu i napisali, że pracują nad tym). A tymczasem życie, czyli praktyka pracy biegłych, sobie: